Observationer av marina däggdjur

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Naturhistoriska riksmuseet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen

Naturhistoriska riksmuseet samlar in rapporter om levande och döda tumlare som en del i vår forskning om tumlare. Rapporterna ger viktig information om tumlares förekomst i våra vatten. Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt samlar vi även in ett urval av de funna döda tumlarna som rapporteras till museet för studier av hälsotillstånd och miljögiftsbelastning.

I samband med att en rapport om en tumlare skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter för att kunna göra en kvalitetsgranskning av den information som rapporteras in, samt för att kunna föra över data till Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI). (se De som kan ta del av uppgifterna nedan).

Om du väljer att bifoga bilder på en tumlare och anger ditt namn som fotograf kommer vi alltid att ange ditt namn när vi publicerar bilden. För att vi ska få använda dina bilder behöver vi ditt godkännande. Du samtycker då till att vi får ladda upp dina bilder på vår hemsida och använda dem i olika typer av presentationer. Vi behandlar även personuppgifterna för att fullgöra våra skyldigheter som myndighet om bevarande av allmänna handlingar och myndighetens arkiv.

De personuppgifter som behandlas

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och e-postadress liksom uppgifter om dina observationer och de bilder som du väljer att skicka in. Om du har rätt till ersättning för kostnader i samband med leverans av död tumlare behandlas även dina adressuppgifter, personnummer och bankkontouppgifter (vid utbetalning till en juridisk person behandlas istället för personnummer företagets organisationsnummer).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Insamlandet av rapporter om tumlare är ett led i museets arbete med att fullgöra vår uppgift enligt förordning (20017:2016) att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö. Det sker bland annat genom att museet driver och stödjer forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet.

  • Vi behandlar personuppgifter för att fullfölja museets uppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).
  • Museet hanterar även personuppgifter för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse, enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
  • Om du väljer att bifoga bilder med ditt namn som fotograf och ger oss rätten att publicera dina bilder ger du oss också möjligheten att använda dina fotografier. Grunden för att vi får behandla dina personuppgifter är det avtal om godkännande av upphovsskyddat material (bilderna) som du ingått med oss när du godkänner att vi får publicera din bild.

Mer utförlig information om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter hittar du på sidan Integritetspolicy.

De som kan ta del av uppgifterna

Endast de medarbetare på museet som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kommer att ta del av uppgifterna. Eftersom Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet blir de uppgifter som skickas till oss som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och som vid en begäran lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Uppgifterna i rapporterna kommer att delas med SVA, du kan läsa mer om hur SVA hanterar personuppgifter på deras hemsida – Så hanterar vi personuppgifter. Ditt namn och uppgifter om tumlarobservationen kommer att även delas med GBIF och SBDI och kan därmed bli offentligt tillgängliga för nedladdning. GBIF är ett internationellt nätverk och datainfrastruktur som finansieras av världens regeringar och syftar till att ge öppen tillgång till data om alla typer av liv på jorden. SBDIs plattform gör data om biologisk mångfald tillgänglig med analys- och visualiseringsverktyg. Både GBIF och SBDI bygger på FAIR-principerna om god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata (FAIR Data). Naturhistoriska riksmuseet är partner i både GBIF och SBDI. Museet delar inte uppgifter med annan tredje part än SVA, GBIF och SBDI.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Naturhistoriska riksmuseet lagrar dina personuppgifter så länge det krävs enligt arkivlagen (1990:782) för en korrekt hantering av allmänna handlingar och myndigheters arkiv. I de fall rapportören ersätts för att ha skickat in en död tumlare sparas uppgifterna i fakturaunderlaget i 17 år i enlighet gällande arkivbestämmelser.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade samt invända mot behandlingen. Du har även rätt att få ett besked om Naturhistoriska riksmuseet behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa i ett så kallat registerutdrag. Om du har frågor som rör museets behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud, dataskyddsombud@nrm.se. Du kan också skicka en begäran till registrator@nrm.se eller till Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm. Du kan läsa mer om dataskydd på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.